HIRDETMÉNY

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nyílt napokkal egybekötött óvodai beiratkozást tart a Németvárosi Óvodában. Szeretettel várjuk a 2020-2021-es nevelési évben a német nemzetiségi óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vételére az érdeklődő szülőket. Óvodába beiratkozhat minden olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt. A 2020/2021-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. évben születettek és 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, továbbá aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről. A beiratkozás után a fenntartó határoz az óvodában indítható csoportok számáról.

A beiratkozás ideje, helye:

  1. április 22. (szerda)   800-1700 óra
  2. április 23. (csütörtök) 800-1700 óra
  3. április 24. (péntek) 800-1700 óra

NÉMETVÁROSI ÓVODA

5700 GYULA, SZŐLŐS U 1-5. 

Az óvodai beiratkozáskor szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2020. május 25.

Felhívjuk a 2017. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

  1. évi CXC. törvény 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a gyermekkel, a szülővel.

(2) Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

  1. a)a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  2. b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól : amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Gyulai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést az óvodavezető legkésőbb 2020. május 25. napjáig írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartói határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványokat a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.nemetgyula.hu oldalról.

Beiratkozáskor lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.

Gyula, 2020. március 04.

Mittag Mónika

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

 

Beiratkozás hirdeménye

Jelentkezési lap

Nemzetiségi nyilatkozat

Óvodai lemondó nyilatkozat

Ingyenes étkezés igénylőlap